Drone foto van de Waaldijk van bovenaf.

Dijkversterking WOS

Locatie
Wolferen - Sprok

Opdrachtgever
Ontwerpteam De Betuwse Waard

Disciplines
Bouwkundige opname
Monitoring
Risicomanagement
Schadeafhandeling

Looptijd
2019-heden

De Waaldijk, gesitueerd ten noorden van de Waal binnen de gemeenten Nijmegen en Overbetuwe, is afgekeurd op stabiliteit, hoogte en piping. Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig er achter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de Waaldijk tussen Wolferen tot aan Sprok worden versterkt zodat deze voor de toekomst voldoende veilig zijn. In 2026 moet de dijk voldoen aan de hoogwaterveiligheidsnormen.

Wij zijn in 2019 in de planuitwerking fase aangehaakt op het project. In een risico-inventarisatie zijn de panden en objecten aan de dijk in kaart gebracht. Ter aanvulling is van een aantal panden een constructieve inventarisatie uitgevoerd waarin o.a. de dieptes en oppervlaktes van de kelder-/kruipruimtes zijn ingemeten. De uitkomsten hiervan zijn door onze opdrachtgever mee genomen in het ontwerp van de dijk.

Om de (eventuele) autonome bodemdaling te monitoren zijn al in de planuitwerking fase meetbouten in alle aangrenzende (circa 225) panden/objecten aangebracht. De bouten zijn vervolgens ingemeten middels een zogeheten nul-hoogtemeting. Vervolgens is ieder half jaar (mei/november) een volledige herhalingsmeting uitgevoerd. Het doel hiervan is om tijdens de uitvoering van de dijkversterking over zoveel mogelijk informatie over de panden te beschikken. Indien nodig kan de werkwijze hierop aangepast worden. Een ander doel is, nadat de versterking is uitgevoerd, de eventuele invloed hiervan op de panden/objecten te monitoren. Door onze opdrachtgever is ervoor gekozen om deze meetgegevens te delen met de omwonenden.

In het monitoringsplan is de beoogde monitoring ten tijde van de uitvoering beschreven. De bouwkundige opnames zijn per fase vlak voor start uitvoering uitgevoerd. Gedurende de uitvoering zijn tijdens het aanbrengen van de damwanden bemande trillingsmetingen en een dagelijkse hoogtemeting uitgevoerd. Op deze manier kan direct en adequaat het werkproces worden bijgestuurd. Dit alles gebeurt in overleg met onze opdrachtgever.

Deze zeer uitgebreide en intensieve monitoring is bewust door ons geadviseerd om eventuele (kans op) schade tijdig te detecteren.

Wanneer wordt gewerkt met zwaar materieel in de nabijheid van panden zit de kans op schade immers in een klein hoekje. Door deze doordachte monitoring tijdens de uitvoering wordt de kans op schade zo klein mogelijk gehouden. Hier hebben wij met z’n allen aan bijgedragen, van opdrachtgever tot bewoner.

In juni 2023 is de zevende herhalings-hoogtemeting uitgevoerd. Een prachtig werk waar we dan ook heel trots op zijn!

Site by Alsjeblaft!