Landmeter van BouwRisk achter een meettoestel bij de Berlage brug.

Berlagebrug

Locatie
Amsterdam

Opdrachtgever
Mobilis

Disciplines
Bouwkundige opname
Monitoring
Risicomanagement

Looptijd
2023-heden

De ektromechanisch aangedreven basculebrug Berlagebrug is gebouwd omstreeks 1932 en is een rijksmonument. Hij vormt de verbinding tussen de Vrijheidslaan in stadsdeel Amsterdam Zuid en de Mr. Treublaan in stadsdeel Amsterdam Oost, over de Amstel.

De brug veroorzaakt al geruime tijd hinder bij de omgeving, bij gebruikers en bij de bediening. Klachten gaan o.a. over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes, slijtage van de mechanische uitrusting en vervorming van het beweegbare gedeelte. De brug is aan vernieuwing toe omdat deze niet meer aan de wettelijk gestelde eisen voor veiligheid voldoet. Op basis van diverse onderzoeken en analyses wordt binnen het project Berlagebrug het bewegingswerk en het beweegbaar stalen val vernieuwd en vinden diverse herstel- en restauratiewerkzaamheden plaats. Wij zijn gevraagd door Mobilis om een monitoringsplan op te stellen en de omgeving van dit project te monitoren.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Berlagebrug 16 weken buiten dienst gesteld. De brug wordt in deze periode afgesloten voor al het verkeer. Omdat de brug een drukke verbinding vormt wordt voor deze periode een hulpbrug aangebracht waarvan fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken. Ook de hulpdiensten kunnen via deze hulpbrug de oversteek maken. Neem voor meer informatie over de aanleg van de hulpbrug een kijkje op de site van onze opdrachtgever Mobilis.

Op voorhand is een nulmeting geluid uitgevoerd. Hierin is getoetst wat de geluidswaarden in de omgeving onder normale omstandigheden waren. Op basis van die nulmeting is een geluidspredictie gemaakt waarin is bepaald hoeveel geluid er tijdens de werkzaamheden wordt geproduceerd. Op basis daarvan hebben we bepaald of er een extra omgevingsvergunning aangevraagd moest worden voor de werkzaamheden.

Landmeter van BouwRisk achter een meettoestel bij de Berlage brug.

Vóór de start van de werkzaamheden zijn bouwkundige vooropnames uitgevoerd van omliggende belendingen en infra. Bij de bouwkundige vooropname wordt de huidige staat van de belendingen en infra vastgelegd op foto en schrift. Wanneer er schade optreed kan achteraf worden vastgesteld of er een causaal verband bestaat tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade.

Tevens is een XYZ nulmeting van de Berlagebrug uitgevoerd. Op gezette tijden worden herhalingsmetingen uitgevoerd. Zo worden eventuele vervormingen in de brug op tijd herkend.

Tijdens de werkzaamheden worden trillingsmetingen uitgevoerd waarbij de SBR-A norm wordt gehanteerd voor schade aan objecten. Bij overschrijdingen wordt de uitvoering direct op de hoogte gesteld. Hierdoor kan gelijk worden gehandeld zodat de kans op schade minimaal is.

Site by Alsjeblaft!