Op basis van een risico-inventarisatie wordt een monitoringsplan opgesteld waarin een advies wordt gegeven voor het doen van bouwkundige opnames en het uitvoeren van omgevingsmonitoring. Doelstelling van de monitoring is om in verschillende stadia tijdens de uitvoering over meetdata te kunnen beschikken en op deze wijze iets te kunnen zeggen over eventuele vervormingen, trillingen en geluidshinder ter plaatse van de belendingen en overige infrastructuur. De gemeten waarden worden vergeleken met de in het monitoringsplan vastgestelde alarmwaarden, waardoor, bij inachtneming van die waarden, de kans op schade klein is.

Door op de juiste momenten te meten en de meetdata op de juiste methode te interpreteren kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van het bouwproces ten goede.