Een geluidspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig akoestisch onderzoek naar de geluidsemissie bij geplande werkzaamheden. De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit, de Circulaire Bouwlawaai 2010 en/of gemeentelijk ontheffingsbeleid.

Op basis van de predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces door bijvoorbeeld de opdrachtgever te adviseren over de “Best Beschikbare Technieken”. Dit komt de voortgang en de kwaliteit van het bouwproces ten goede. Op basis van de geluidsspredicties, de genoemde toetsnormen en de risico-inventarisatie worden alarmwaarden opgenomen in het monitoringsplan. Tijdens de werkzaamheden kan er gemeten en beoordeeld worden conform de normen, waardoor bij inachtneming van de alarmwaarden, de geluidshinder zoveel mogelijk geminimaliseerd wordt.