Risicomanagement

Voorafgaand aan een bouwproject is het belangrijk om de mogelijke risico’s voor de omgeving goed in te schatten en te beheersen. Dat noemen wij risicomanagement. Binnen deze discipline wordt gekeken naar de onzekerheden die op verschillende momenten in het bouwproces kunnen ontstaan. Door op voorhand te adviseren, berekeningen te maken en plannen op te stellen, wordt zo veel mogelijk voorkomen dat onzekerheden en risico’s veranderen in problemen tijdens de uitvoering.

Advies

Gedurende de gehele looptijd van een project denken wij met onze opdrachtgever mee over de ‘ins & outs’ van risicobeheersing. BouwRisk adviseert op basis van kennis en kunde. Zo is het inschatten van eventuele risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium van groot belang. Dit vormt de basis voor het uitsluiten van claims, onverwachte kostenposten en gevaarlijke situaties. U als opdrachtgever kan alle aandacht richten op het realiseren van het project dat, mede dankzij de inspanningen van BouwRisk, binnen de marges van de begroting en het budget blijft en bovendien de kwaliteit behaalt die u beoogt.

Risico-inventarisatie

Hoe groot is de werkelijke risicozone rondom de uit te voeren bouwwerkzaamheden? Bebouwing en infrastructuur die mogelijk risico lopen op schade of hinder ten gevolge van deze werkzaamheden, worden door BouwRisk uitgebreid geïnventariseerd. Aan de hand van onze kennis en ervaring beschouwen we de werkzaamheden en de omgeving. De beschouwingen resulteren in een opsomming van risicovolle objecten met de daarbij behorende maatregelen om schade of hinder te beperken. Onder objecten worden steenachtige constructies verstaan zoals gebouwen, bruggen, viaducten, bestrating, straatmeubilair maar bijvoorbeeld ook beplanting en groenstroken, etc.

De maatregelen die noodzakelijk zijn om de risico’s te beheersen worden in een aanvullend monitoringsplan beschreven.

Monitoringsplan

Het monitoringsplan is een advies voor het doen van bouwkundige opnames en het uitvoeren van de monitoring. In het plan worden de meetmomenten bepaald en de signaal en interventiewaarden vastgelegd. Met behulp van monitoring is het mogelijk om in verschillende stadia tijdens de uitvoering van een project, over meetdata te beschikken. De meetdata kan een voorspelling geven voor eventuele vervormingen, trillingen en geluidshinder. Door de gemeten waarden te vergelijken met de in het monitoringsplan vastgestelde alarmwaarden wordt -bij inachtneming van die waarden- de kans op schade aanzienlijk verkleint.

Door op de juiste momenten te meten en de meetdata op de juiste methode te interpreteren kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van het bouwproces ten goede.

Trillingspredictie

Een trillingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de trillingsintensiteit veroorzaakt door geplande werkzaamheden. De berekende trillingsintensiteit wordt getoetst aan de grenswaarden uit SBR Richtlijn A: Schade aan gebouwen; of aan SBR Richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen.

Middels predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van het bouwproces ten goede.

De trillingspredictie kan onderdeel zijn van een risico-inventarisatie of de basis vormen van een monitoringsplan.

Geluidspredictie

Een geluidspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig akoestisch onderzoek naar de geluidsemissie bij geplande werkzaamheden. De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de eisen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de Circulaire Bouwlawaai 2010 en/of gemeentelijk ontheffingsbeleid.

Middels de predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces door bijvoorbeeld de opdrachtgever te adviseren over de “Best Beschikbare Technieken”. Dit komt de voortgang en de kwaliteit van het bouwproces ten goede.

De geluidspredictie kan onderdeel zijn van een risico-inventarisatie of de basis vormen van een monitoringsplan.

Zettingspredictie

Een zettingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de verwachte zettingen veroorzaakt door de geplande werkzaamheden. De berekende zettingen worden getoetst aan de schadetabellen uit de CUR 162 en CUR 166.

Middels van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van het bouwproces ten goede.

De zettingspredictie kan onderdeel zijn van een risico-inventarisatie of de basis vormen van een monitoringsplan.

Omgevingsmanagement

Het realiseren van een bouw- of sloopproject is mede het resultaat van een nauwkeurige wisselwerking tussen projectuitvoerders en omliggende belanghebbenden zoals bewoners, middenstand of overheid. Omgevingsbeïnvloeding is niet alleen de fysieke geotechnische invloed van bouwen of slopen in de directe (bebouwde) omgeving, maar omgevingsbeïnvloeding heeft ook te maken met non-fysieke maatschappelijke en sociale gevolgen. Een bouw- of sloopproject raakt omwonenden, soms letterlijk en bijna altijd figuurlijk.

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen invloed uitoefenen op de start en voortgang van een project. Om maximale acceptatie en medewerking van omwonenden en andere betrokkenen maar ook de gemeente of provincie te bereiken, kan een omgevingsmanager van grote waarde zijn. Die omgevingsmanager die oog heeft voor de belangen van de verschillende betrokken partijen, die dichtbij maar toch ‘met een helicopterview’ kan sturen, bemiddelen en partijen samenbrengen, kan door BouwRisk geleverd worden. U kunt dan met een gerust hart heien, grondwater onttrekken of een andere bouwmethode toepassen. Alle belanghebbenden weten dankzij de aanwezigheid van de omgevingsmanager dat er ook aan hun belangen wordt gedacht. En dat levert altijd tevreden gezichten op bij de voltooiing van uw project.

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Site by Alsjeblaft!