Monitoring

Met behulp van monitoring is het mogelijk om in de verschillende stadia tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan een bouwproject, over meetdata te beschikken. Deze meetdata maakt het mogelijk iets te kunnen zeggen over mogelijke trillingen, geluidsniveaus, grondwaterstanden en vervormingen in de omgeving. De gemeten waarden worden vergeleken met de, in het monitoringsplan vastgestelde, signaal- en interventiewaarden. Bij het in acht nemen van deze waarden wordt de kans op schade beheersbaar en verkleind. Door op de juiste momenten te meten en de meetdata op de juiste manier te interpreteren kan tijdig worden geanticipeerd om schade en hinder te voorkomen. Dit komt de voortgang en kwaliteit van het bouwproces ten goede.

Trillingsmetingen

Een bouwproject kan trillingen in de omgeving veroorzaken, bijvoorbeeld door zwaar (transport)verkeer, heiwerkzaamheden en intrillen van damwanden. Die trillingen kunnen leiden tot hinder voor personen, schade aan bouwwerken of storing aan apparatuur. Om de omvang van trillingen vast te stellen en criteria te formuleren, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een drietal richtlijnen opgesteld waarin is vastgelegd hoe metingen uitgevoerd en beoordeeld moeten worden.

Deze trillingsmetingen kunnen, conform de SBR-A richtlijnen, op verschillende manieren uitgevoerd worden. BouwRisk installeert, meet en rapporteert conform deze richtlijnen. De meetapparatuur die wij inzetten voor onze trillingsmetingen is voorzien van een kalibratiecertificaat waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten zijn verzekerd.

Benieuwd hoe wij trillingsmetingen uitvoeren? Bekijk dan onze BouwRisk bedrijfsfilm - trillingsmetingen.

Geluidsmetingen

Een bouwproject veroorzaakt geluid, soms zelfs lawaai of herrie. Dit geluid kan leiden tot overlast voor de omgeving. Om te kunnen bepalen of geluidsoverlast tijdens een bouwproject toelaatbaar is, is het Bouwbesluit van toepassing. In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de maximale hoeveelheid geluid die bij werkzaamheden geproduceerd mag worden. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt met behulp van een geluidsprognose, het geluidsniveau in de omgeving voorspeld. Deze waardes worden getoetst aan het Bouwbesluit. Tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden zorgen geluidsmetingen voor de toetsing in de praktijk.

BouwRisk is dé partner bij geluidsprognoses, geluidsmetingen en kan u voorzien van een betrouwbaar en adequaat advies op basis van het Bouwbesluit.

Benieuwd hoe wij een geluidsmeting uitvoeren? Bekijk dan onze BouwRisk bedrijfsfilm - geluidsmetingen.

Deformatiemetingen

Een bouwproject kan tot gevolg hebben dat de ondergrond in de omgeving in beweging komt, bijvoorbeeld door het onttrekken van grondwater, graafwerkzaamheden of het intrillen van damwanden. Deze mogelijke bewegingen in de ondergrond dienen tijdens de realisatie van het bouwproject te worden gemonitord. XYZ-deformatiemeting en/of hoogtemetingen zijn de meest gebruikte methodes om zettingen (in x-, y- en/of z-richting) in de omgeving vast te stellen. Wij dragen zorg voor het leveren van kwaliteit en de apparatuur waarmee wij werken is te allen tijde up-to-date, gekalibreerd en nauwkeurig. De meetresultaten worden getoetst en vereffend zodat de meest nauwkeurige resultaten gerapporteerd worden.

Benieuwd hoe wij deformatiemetingen uitvoeren? Bekijk dan onze BouwRisk bedrijfsfilm - deformatiemetingen.

Peilbuismetingen

Een stabiele grondwaterstand in Nederland is een belangrijke factor. Schommelingen in grondwaterstand ten gevolge van bouwwerkzaamheden kunnen nadelige effecten hebben voor de omgeving. Schade aan gewassen door droogte, houtrot van houten paalfundering door de daling van het grondwaterpeil of schommelingen in de waterhuishouding zijn hier een voorbeeld van. Het is daarom van groot belang om werkzaamheden die de grondwaterstand kunnen beïnvloeden te monitoren. BouwRisk beschikt over kennis en kunde om de grondwaterstand zowel handmatig als automatisch met peilbuisloggers te monitoren. Indien een automatische peilbuislogger wordt geplaatst gebeurt de aflezing digitaal en wordt de meetdata realtime online gepresenteerd. Grondwatermonitoring is ook van belang bij de controle van een afgegeven bemalingsvergunning.

Scheurmetingen

Bestaande scheuren in een bouwwerk kunnen duiden op zwakke plekken in de constructie. Deze zwakke plekken in de constructie zijn bij werkzaamheden in de omgeving extra kwetsbaar. Bovendien treedt bij eventuele ‘werking’ van de constructie op die plekken als eerste schade op. Een goede reden om deze te monitoren dus. Door scheurmeters op een scheur te plaatsen, kan de scheurwijdte handmatig afgelezen worden. Indien een automatische scheurmeter wordt geplaatst gebeurt de aflezing digitaal. De meetdata wordt realtime online gepresenteerd.

Inclinometing

Inclino- of hellingsmetingen worden ingezet om horizontale vervormingen (deformaties) in de ondergrond te kunnen meten. Horizontale deformaties in de ondergrond wijzen op verplaatsing van de grond. Deze verplaatsing kan invloed hebben op het gemeten object of bouwwerken in de omgeving. De resultaten van de inclinometingen vormen de eerste indicatie dat de ondergrond (deels) in beweging is. Deze ondergrondse bewegingen zijn vaak aanleiding om de meetfrequentie van deformatiemetingen op te voeren of de bouwmethode aan te passen. Inclinometingen kunnen zowel handmatig als volautomatisch, continu worden uitgevoerd. Voor automatische metingen worden IPI sensoren en SAAF-metingen toegepast. SAAF-metingen kunnen worden ingezet voor langdurige continue monitoring. Daarnaast worden SAAF-metingen ook ingezet voor het vastleggen van de 3D ligging van grondankers voor grondkerende constructies.

Overige geotechnische metingen

Naast de genoemde metingen hebben de specialisten van BouwRisk ook kennis en ervaring in andere geotechnische metingen: meten van ‘rek’ in een constructie, ankerkrachten, extensometingen, liquid levelsysteem, glasvezeltechnieken enz. Mocht u interesse hebben in een van deze of andere meettechnieken dan adviseren wij u graag.

Nieuwsgierig naar wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Site by Alsjeblaft!