Zettingspredictie

Een zettingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de verwachte zettingen veroorzaakt door de geplande werkzaamheden. De berekende zettingen worden getoetst aan de schadetabellen uit de CUR 162 en CUR 166. Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van…

Advies

BouwRisk denkt gedurende het hele project met u mee over de ‘ins & outs’ van de risicobeheersing. Door haar grote ervaring op het gebied van risicobeheersing bij bouw- en sloopobjecten staat de hierdoor opgedane kennis en kunde tot uw beschikking. Juist in een zo vroeg mogelijk stadium is het opzoeken en doorgronden van eventueel opdoemende…

Omgevingsmanagement

Het realiseren van een bouw- of sloopproject is mede de resultante van een correcte interactie tussen projectuitvoerders en omliggende belanghebbenden. Omgevingsbeïnvloeding is niet alleen de fysieke geotechnische invloed van bouwen/slopen op de directe (bebouwde) omgeving, maar omgevingsbeïnvloeding heeft ook te maken met non-fysieke maatschappelijke en sociale gevolgen. Een bouw- of sloopproject raakt omwonenden, soms letterlijk…

Geluidspredictie

Een geluidspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig akoestisch onderzoek naar de geluidsemissie bij geplande werkzaamheden. De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit, de Circulaire Bouwlawaai 2010 en/of gemeentelijk ontheffingsbeleid. Op basis van de predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces door bijvoorbeeld de opdrachtgever te adviseren over de…

Trillingspredictie

Een trillingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de trillingsintensiteiten veroorzaakt door geplande werkzaamheden. De berekende trillingsintensiteiten worden getoetst aan de grenswaarden uit SBR Richtlijn A: Schade aan gebouwen; of aan SBR Richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen. Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt…

Monitoringsplan

Op basis van een risico-inventarisatie wordt een monitoringsplan opgesteld waarin een advies wordt gegeven voor het doen van bouwkundige opnames en het uitvoeren van omgevingsmonitoring. Doelstelling van de monitoring is om in verschillende stadia tijdens de uitvoering over meetdata te kunnen beschikken en op deze wijze iets te kunnen zeggen over eventuele vervormingen, trillingen en…

Risico-inventarisatie

Hoe groot is daadwerkelijk een risicozone rondom bouw- en/of sloopwerkzaamheden? Tijdens een risico-inventarisatie worden bebouwing en infrastructuur, die risico lopen op schade of hinder ten gevolge van bouw- en/of sloopwerkzaamheden, geïnventariseerd. Aan de hand van onze ervaring worden de werkzaamheden en de omgeving beschouwd. De beschouwing van de werkzaamheden in combinatie met de beschouwde omgeving…