Trillingsmetingen

Zwaar (trein)verkeer, heiwerkzaamheden en trillen van damplanken kunnen trillingen in gebouwen veroorzaken. De trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder, schade of storing aan apparatuur. Om de omvang van trillingen vast te stellen en criteria te hebben voor wat wel en niet acceptabel is, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een drietal richtlijnen opgesteld waarin is…

Overige geotechnische metingen

Naast de genoemde metingen hebben de specialisten van BouwRisk ook kennis en ervaring in andere geotechnische metingen. Te denken valt aan o.a. het meten van ‘rek’ in een constructie, ankerkrachten, extensometingen, liquid levellingsysteem, glasvezeltechnieken enz. Mocht u interesse hebben in een van deze of andere meettechnieken dan adviseren wij u graag.

Inclinometingen

Inclino- of hellingsmetingen worden ingezet om horizontale deformaties in de ondergrond te kunnen meten. Horizontale deformaties in de ondergrond duiden op verplaatsingen van de grond met mogelijk invloed op het gemeten object of bouwwerken in de omgeving. De resultaten van de inclinometingen vormen de eerste indicatie dat er bewegingen in de ondergrond gaande zijn. Deze…

Scheurmetingen

Bestaande scheuren in een bouwwerk duiden op zwakke plekken in de constructie. Deze zwakke plekken in de constructie zijn bij werkzaamheden in de omgeving extra kwetsbaar. Bovendien zal bij eventuele ‘werking’ van de constructie op die locaties schade als eerste optreden. Het kan dus wenselijk zijn om juist deze zwakke plekken in de constructie te…

Peilbuismetingen

De grondwaterstand in Nederland is een belangrijke factor bij het realiseren van werkzaamheden. Schommelingen in grondwaterstand ten gevolge van bouw-, sloop- of grondwerkzaamheden kunnen nadelige effecten hebben voor de omgeving. Te denken valt aan schade aan gewassen ten gevolge van droogte, houtrot van houten paalfundering ten gevolge van grondwaterpeildaling en schommelingen in de waterhuishouding. Vanwege…

Zettings-/hoogtemetingen

Werkzaamheden in de grond of grondverzet kunnen tot gevolg hebben dat de ondergrond in de omgeving in beweging komt. Ook het onttrekken van grondwater kan tot zetting in de ondergrond leiden. Deze bewegingen kunnen in een model gesimuleerd worden en tijdens de realisatie van het bouwwerk gemonitord worden. Zettings- en/of hoogtemetingen zijn de meest gebruikte…

Geluidsmetingen

Een bouwproject veroorzaakt geluid, soms zelfs lawaai, herrie. Dit geluid kan leiden tot overlast voor de omgeving. Om te kunnen bepalen of geluidsoverlast tijdens een bouwproject toelaatbaar is, is in Nederland het Bouwbesluit van toepassing. In een geluidsprognose worden de geluidsniveaus in de omgeving voorspeld. Deze waarden worden getoetst aan het Bouwbesluit. Tijdens de uitvoering…