Bouwkuipen

Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie (of polderconstructie), waarbinnen een ontgraving plaatsvindt ten behoeve van het realiseren van een bouwwerk. Al dan niet met inzet van groutwanden of damwandplanken dient er gelet te worden op het risico van verstoring, deformatie van bestaande belendende constructies. BouwRisk kan in zulke gevallen adviseren en monitoren. Niet alleen…

Opslagtanks

Opslagtanks hebben een grote economische impact. Hoewel vaak een vrij simpele faciliteit, waar geen verdere verwerking of omzetting plaatsvindt, vertegenwoordigt de inhoud van een volle tank met vloeibare chemicaliën, gassen of olieproducten vaak tientallen miljoenen euro’s. Opslagtanks ‘moeten het gewoon doen’… Hoewel een simpele faciliteit, toch een complexe constructie met bijzondere eigenschappen. Een groot risico…

Funderingen

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. In het geval van funderingsherstel (vervangen of stabiliseren van bestaande fundering) stelt BouwRisk haar kennis ter beschikking…

Dijken

BouwRisk heeft een uitgebreid portfolio opgebouwd betreffende het monitoren van bebouwing langs/aan te verzwaren dijken en het dijklichaam zelf. Maar het zijn niet alleen te verzwaren dijken die door BouwRisk worden ‘behandeld’… Ook met betrekking tot dijken in beheerstoestand biedt BouwRisk diensten aan die relevant zijn: hellingsmetingen, waterspanningsmetingen, verplaatsingsmetingen etc. Een geavanceerd rapportagesysteem stelt opdrachtgevers…

Sloop

Slopen, amoveren, ontmantelen, saneren, afbreken, demonteren. Slopen is het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan wanneer de constructieve, maatschappelijke of economische levensduur ten einde is. Slopen is een kunst, een tegengestelde vorm van de kunst van bouwen. Duurzaam slopen vergt ook het kijken naar de directe omgeving van het te slopen object. BouwRisk…

Bouw

De ‘bouw’ kent veel facetten: burgerlijke bouw, utiliteitsbouw, infrastructuurconstructies. Betrouwbare aannemers dragen zorg voor de realisatie van uitgekiende bouwwerken. Niets wordt aan het toeval overgelaten: Tevreden opdrachtgevers vormen een visitekaartje! In de speurtocht van aannemers naar bouw- en beheersrisico’s kunnen zij hun licht opsteken bij BouwRisk, als specialist in omgevingsmonitoring. Risico’s op trillingen, zettingen, deformatie,…

Kademuren

Kademuren zijn belangrijke infrastructurele constructies. Kademuren van rivier- en zeehavens zijn van groot economisch belang, en verkeren meestal in prima staat van constructie en onderhoud, juist door een goed beheer. Historische kademuren in binnensteden daarentegen zijn vaak onderwerp van zorg en vereisen een goede aanpak voor wat betreft beheer en onderhoud. Vooral historische kademuren laten…