Twee medewerkers van BouwRisk die buiten een deformatiemeting doen. Een van de medewerkers staat achter een toestel en de ander houdt de baak vast.

Betrouwbare partner

Wij investeren in een hoog kennisniveau en ontwikkeling van onze medewerkers. Dit koppelen wij aan een maximale inzet en commitment. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van ons werk.

Kwaliteit en veiligheid staan bij ons voorop. We borgen de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten door te investeren in diverse certificeringstrajecten van het bedrijf en onze medewerkers. Door onze uitgebreide werkervaring zijn wij uitstekend in staat om omgevingsrisico’s bij bouwwerkzaamheden te herkennen en daarvan de impact in te schatten en te beheersen.

Onze specialisten op geodetisch, geotechnisch, civieltechnisch en bouwkundig gebied zijn multifunctioneel inzetbaar en dragen bij aan een prettige en langdurige relatie met onze opdrachtgevers. BouwRisk is uitgegroeid tot een innoverend expertisebureau op het gebied van advisering en monitoring van omgevingsbeïnvloeding bij bouwprojecten. Wij zijn onafhankelijk, deskundig en klantgericht. We zijn altijd op zoek naar een prettige en duurzame relatie met onze opdrachtgevers op basis van respect en vertrouwen.

ISO 9001:2015

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001-2015. Ons kwaliteitsmanagement borgt continue verbetering van kwaliteit zodat Bouwrisk steeds beter aan de behoeften van haar opdrachtgevers kan voldoen.

VCA

Onze organisatie is VCA** gecertificeerd. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers in een veilige en gezonde omgeving aan de slag gaan. Daarnaast vormen wij hierdoor een deskundige en betrouwbare partner voor onze opdrachtgever.

CO2 prestatieladder

Het belang van duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk gegeven. Om hier bewust mee om te gaan streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren. Wij vinden het belangrijk om een CO2-bewuste bedrijfsvoering te hanteren, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten.

Onze deelname aan de CO2-prestatieladder is terug te vinden in de lijst met deelnemende organisaties op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Lees meer over de CO2-prestatieladder op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Safety Culture Ladder

Vanaf 2022 is het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Met als doel minder ongevallen op de bouwplaats. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en onze inspanningen rondom dit onderwerp beloond zijn met trede 3 van de Safety Culture Ladder > SCL Light Statement!

Het veiligheidsbewustzijn is vastgelegd door opdrachtgevers en branchepartijen die verenigd zijn in de Governance Code Veiligheid. Ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw moeten aantonen dat zij minimaal aan trede 2 van de veiligheidsladder voldoen.

BRL 5024

Voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen zijn wij BRL 5024 gecertificeerd. Dit KOMO-procescertificaat toont aan dat onze bouwkundige vooropnamen worden uitgevoerd volgens de opgestelde normen en richtlijnen. Dit certificaat is ter verbetering en borging van de kwaliteit van onze geleverde producten en diensten.

BRL 5023

Voor het uitvoeren van trillingsmetingen zijn wij BRL 5023 gecertificeerd. Dit KOMO-procescertificaat toont aan dat onze metingen worden uitgevoerd volgens de opgestelde normen en richtlijnen. Dit certificaat is ter verbetering en borging van de kwaliteit van onze geleverde producten en diensten.

NIVRE

Onze bouwkundige opnames worden verricht door of onder de verantwoordelijkheid van een (kandidaat) Register-Expert Opname Bouwkundig. Onze (kandidaat) Register-Experts zijn op persoonlijke titel ingeschreven in het register Opname Bouwkundig van het NIVRE. Hierdoor worden de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de rapportages geborgd.

BiKa

Naast de certificeringen is BouwRisk ook lid van verschillende kennisnetwerken voor behoud en verspreiding van kennis. Platform Binnenstedelijke Kademuren (kortweg BiKa) is een hecht netwerk van deskundigen op het terrein van binnenstedelijke kademuren. Kennis en kenners uit de sector worden hierdoor bij elkaar gebracht.

SBRCURnet

Tevens is BouwRisk lid van de SBRCURnet Commissie 1445 voor de herziening van de SBR Meet en Beoordelingsrichtlijn Deel A: Schade aan Gebouwen (kortweg: SBR-A).

Beleidsverklaring CRUX Groep

CRUX Holding B.V. (hierna CRUX) bestaat uit; CRUX Engineering B.V., BouwRisk Management & Inventarisatie B.V. (BouwRisk) en CRUX Engineering MicroServices B.V. (CEMS).

Door de expertises van de medewerkers binnen de organisaties te combineren leveren wij innovatieve, geotechnische, geohydrologische, geothermische en bodemkundige ontwerp- en monitoringsoplossingen voor onze opdrachtgever. Het team van CRUX Groep bestaat uit meer dan 80 adviseurs, specialisten en developers. Wij zijn daadkrachtig en werken deskundig en klantgericht.

Ons uitgangspunt is het leveren van kwaliteit in bedrijfsvoering en dienstverlening. Wij zijn een integere bouwpartner bij wie kennis, transparantie in de relatie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan. Samen met opdrachtgevers en andere stakeholders realiseren wij projecten tegen een marktconforme prijs en een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting. Daarnaast vormen opleiding, ontwikkeling en groei van medewerkers de basis van de continuïteit van het bedrijf.

Via deze link is de volledige beleidsverklaring te lezen.

Wij stellen kwaliteit van ons werk en producten voorop. Mocht u, als opdrachtgever of bewoner, onverhoopt constateren dat BouwRisk niet aan de eisen van de normen zoals hierboven aangegeven voldoet, maak dan melding bij de directie van BouwRisk. Onze directie handelt in die gevallen volgens een vastgelegde klachtenprocedure.

Site by Alsjeblaft!