Schade-opname

Een schade-opname heeft tot doel de staat van een object inclusief de gebreken vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden en er schade is gemeld. De schade-opname kan duidelijk maken dat de gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden, maar kan tevens dienen om onterechte claims te weerleggen. Een schade-opname is, i.c.m.…

Schade-afhandeling

Ondanks alle genomen risicobeperkende maatregelen kan schade aan gebouwen in de omgeving tijdens de uitvoering van (bouw)werkzaamheden optreden. Door een schade-expert wordt onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de schade. Hierbij wordt ook gekeken naar de oorzaak van een schade en naar het verband tussen de geconstateerde schade en de verrichtte werkzaamheden. In…

Bouwkuipen

Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie (of polderconstructie), waarbinnen een ontgraving plaatsvindt ten behoeve van het realiseren van een bouwwerk. Al dan niet met inzet van groutwanden of damwandplanken dient er gelet te worden op het risico van verstoring, deformatie van bestaande belendende constructies. BouwRisk kan in zulke gevallen adviseren en monitoren. Niet alleen…

Opslagtanks

Opslagtanks hebben een grote economische impact. Hoewel vaak een vrij simpele faciliteit, waar geen verdere verwerking of omzetting plaatsvindt, vertegenwoordigt de inhoud van een volle tank met vloeibare chemicaliën, gassen of olieproducten vaak tientallen miljoenen euro’s. Opslagtanks ‘moeten het gewoon doen’… Hoewel een simpele faciliteit, toch een complexe constructie met bijzondere eigenschappen. Een groot risico…

Funderingen

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond. In het geval van funderingsherstel (vervangen of stabiliseren van bestaande fundering) stelt BouwRisk haar kennis ter beschikking…

Dijken

BouwRisk heeft een uitgebreid portfolio opgebouwd betreffende het monitoren van bebouwing langs/aan te verzwaren dijken en het dijklichaam zelf. Maar het zijn niet alleen te verzwaren dijken die door BouwRisk worden ‘behandeld’… Ook met betrekking tot dijken in beheerstoestand biedt BouwRisk diensten aan die relevant zijn: hellingsmetingen, waterspanningsmetingen, verplaatsingsmetingen etc. Een geavanceerd rapportagesysteem stelt opdrachtgevers…

Sloop

Slopen, amoveren, ontmantelen, saneren, afbreken, demonteren. Slopen is het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan wanneer de constructieve, maatschappelijke of economische levensduur ten einde is. Slopen is een kunst, een tegengestelde vorm van de kunst van bouwen. Duurzaam slopen vergt ook het kijken naar de directe omgeving van het te slopen object. BouwRisk…

Zettingspredictie

Een zettingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de verwachte zettingen veroorzaakt door de geplande werkzaamheden. De berekende zettingen worden getoetst aan de schadetabellen uit de CUR 162 en CUR 166. Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt de voortgang, de kwaliteit en de budgetbeheersing van…

Advies

BouwRisk denkt gedurende het hele project met u mee over de ‘ins & outs’ van de risicobeheersing. Door haar grote ervaring op het gebied van risicobeheersing bij bouw- en sloopobjecten staat de hierdoor opgedane kennis en kunde tot uw beschikking. Juist in een zo vroeg mogelijk stadium is het opzoeken en doorgronden van eventueel opdoemende…