Omgevingsmanagement

Het realiseren van een bouw- of sloopproject is mede de resultante van een correcte interactie tussen projectuitvoerders en omliggende belanghebbenden. Omgevingsbeïnvloeding is niet alleen de fysieke geotechnische invloed van bouwen/slopen op de directe (bebouwde) omgeving, maar omgevingsbeïnvloeding heeft ook te maken met non-fysieke maatschappelijke en sociale gevolgen. Een bouw- of sloopproject raakt omwonenden, soms letterlijk…

Eindopname

Een bouwkundige eindopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, nadat er in de nabijheid werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of…

Tussenopname

Een bouwkundige tussenopname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, als tijdens een bouwtraject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de…

Vooropname

Een bouwkundige vooropname heeft tot doel de staat van een object vast te leggen, vóórdat er in de nabijheid werkzaamheden plaatsvinden. Het uitvoeren van een bouwkundige opname is een onderdeel van de risicobeheersing. In elke fase van een bouwproject bestaat namelijk de kans op schade aan belendingen bijvoorbeeld in de vorm van scheurvorming en/of verzakking.…

Trillingsmetingen

Zwaar (trein)verkeer, heiwerkzaamheden en trillen van damplanken kunnen trillingen in gebouwen veroorzaken. De trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder, schade of storing aan apparatuur. Om de omvang van trillingen vast te stellen en criteria te hebben voor wat wel en niet acceptabel is, heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een drietal richtlijnen opgesteld waarin is…

Geluidspredictie

Een geluidspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig akoestisch onderzoek naar de geluidsemissie bij geplande werkzaamheden. De berekende geluidsniveaus worden getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit, de Circulaire Bouwlawaai 2010 en/of gemeentelijk ontheffingsbeleid. Op basis van de predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces door bijvoorbeeld de opdrachtgever te adviseren over de…

Trillingspredictie

Een trillingspredictie bestaat uit het uitvoeren van een rekenkundig onderzoek naar de trillingsintensiteiten veroorzaakt door geplande werkzaamheden. De berekende trillingsintensiteiten worden getoetst aan de grenswaarden uit SBR Richtlijn A: Schade aan gebouwen; of aan SBR Richtlijn B: Hinder voor personen in gebouwen. Op basis van predicties kan tijdig worden geanticipeerd in het bouwproces. Dit komt…

Monitoringsplan

Op basis van een risico-inventarisatie wordt een monitoringsplan opgesteld waarin een advies wordt gegeven voor het doen van bouwkundige opnames en het uitvoeren van omgevingsmonitoring. Doelstelling van de monitoring is om in verschillende stadia tijdens de uitvoering over meetdata te kunnen beschikken en op deze wijze iets te kunnen zeggen over eventuele vervormingen, trillingen en…

Risico-inventarisatie

Hoe groot is daadwerkelijk een risicozone rondom bouw- en/of sloopwerkzaamheden? Tijdens een risico-inventarisatie worden bebouwing en infrastructuur, die risico lopen op schade of hinder ten gevolge van bouw- en/of sloopwerkzaamheden, geïnventariseerd. Aan de hand van onze ervaring worden de werkzaamheden en de omgeving beschouwd. De beschouwing van de werkzaamheden in combinatie met de beschouwde omgeving…

Overige geotechnische metingen

Naast de genoemde metingen hebben de specialisten van BouwRisk ook kennis en ervaring in andere geotechnische metingen. Te denken valt aan o.a. het meten van ‘rek’ in een constructie, ankerkrachten, extensometingen, liquid levellingsysteem, glasvezeltechnieken enz. Mocht u interesse hebben in een van deze of andere meettechnieken dan adviseren wij u graag.