De grondwaterstand in Nederland is een belangrijke factor bij het realiseren van werkzaamheden. Schommelingen in grondwaterstand ten gevolge van bouw-, sloop- of grondwerkzaamheden kunnen nadelige effecten hebben voor de omgeving. Te denken valt aan schade aan gewassen ten gevolge van droogte, houtrot van houten paalfundering ten gevolge van grondwaterpeildaling en schommelingen in de waterhuishouding. Vanwege genoemde en andere risico’s is het monitoren van de grondwaterstand bij werkzaamheden die deze grondwaterstand mogelijk beïnvloeden van groot belang. BouwRisk beschikt over kennis en kunde om de grondwaterstand zowel handmatig als geheel automatisch continu te monitoren. Grondwatermonitoring is ook van belang  ter controle van een eventueel afgegeven bemalingsvergunning.